GrandPix

Respon­siivi­set verkko­sivut*

* Parhaat verkko­sivut skaalau­tuvat myös älypuheli­men kapealle ruu­dulle - halli­tusti ja siististi!

Hyödyt ovat ilmei­set, sillä eril­listä mobiili­sivus­toa ei tarvita ja verkko­sivus­ton käytet­tävyy­teen koske­tus­näy­töi­llä voidaan kiin­nittää erityistä huomiota.

Mikä?

GrandPix on innova­tiivi­nen, mutkaton, laatu­tietoi­nen ja ripeä yhden ammat­tilai­sen digi­toimis­to, joka suun­nitte­lee ja toteut­taa pää­asiassa verkko­sivus­toja ja niihin liit­tyviä töitä.

Mitä?

Verkkosivujen kokonais­toteu­tus: visuaali­nen suunnit­telu, sivu­poh­jien koodaus, päivitys­työkalut, kuvien käsit­telyt, verkko­tunnusten ja web-hotel­lien varaukset...

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat nykyaikaiset verkkosivut tavalla, jossa on suora keskusteluyhteys tekijään (graafikko ja koodari). Mutkatonta ja ripeää.

Alihankkija?

GrandPix on myös mainos­toimis­tojen ja IT-palvelun­tarjoajien toimeksi­annet­tavana ja toimii luontevasti osana frontend-tuotanto­tiimiä - myös etänä.

Portfolio

Henkilökohtai­sessa port­folios­sani on yli 600 työtä pai­kal­lisen pien­yrit­täjän mikro­sivus­tosta kansain­väli­sen konser­nin verkko­portaa­liin.

LinkedIn-profiili

Yhteys­tiedot

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

kaj.kariniemi@grandpix.fi

050 4011 511

PL 280, 80101 Joensuu